Adatvédelem

Csanak-Lakópark Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE alapján az oldal felhasználói, és az edzőterem látogatói (a továbbiakban: felhasználó) felé az alábbi tájékoztatást adja.

 

***

A tájékoztató célja

A tájékoztató célja - a hivatkozott jogszabályokkal összhangban - a felhasználói adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a felhasználó magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

 

***

Az adatkezelés elvei

Az adatkezelő felhasználói adatkezelést a lent ismertetettek szerint, az alábbi elvek figyelembevételével végez:

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  5. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor. 

 

***

Az adattárolás lehetséges esetei

Email küldés:

A weboldal felületéről működtethető e-mail küldési rendszeren keresztül az alábbi esetekben és módon végez az adatkezelő személyes adatokkal összefüggő adatkezelést.

Amennyiben a felhasználó elektronikus üzenetet küld a weboldal felületéről, vagy önálló üzenetben, úgy a felhasználó elektronikus levelezési címe és ott kért adatai, valamint az üzenet szövege és tárgya az adatkezelő levelezési rendszerében megjelenítésre és megőrzésre kerül. A levelet teljes tartalmában tárolja a levelezési rendszer, így a levélben feltüntetett egyéb személyes adatok is megőrzésre kerülnek.

A felhasználó személyes adatai nem kerülnek továbbításra, vagy egyéb módon felhasználásra.

 

***

Az adatkezelő személye:

A fenti adatokhoz kizárólag az adatkezelő és annak képviseletében az adatkezelő mindenkori munkavállalói, képviseletre jogosult tisztségviselői  férnek hozzá.

 

Adatkezelő neve és elérhetősége:

Csanak-Lakópark Kft.

Cím: 9024 Győr, Kálvária út 27./A.

Email: szalai.jozsef@edesotthongyor.hu

 

***

Az adatkezelés célja és jogcíme

Az adatkezelést az adatkezelő vállalkozási/megbízási vagy egyéb szerződés megkötése céljából, az azzal összefüggő számla kiállítása során, illetve az e-mail küldés funkció esetében tájékoztatás adása céljából és annak érdekében végzi.

Az online levelezési rendszerben az email cím tárolása a felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében történik.

Az adatkezeléshez a felhasználó a weboldalról történő e-mail elküldésével hozzájárulását adja.

Az oldalról történő email küldésével a felhasználó hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő levelezési rendszerében a felhasználó email címe és ott megadott további személyes adatai tárolva legyenek.

 

***

Felhasználói jogok

  • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez

  • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;

  • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;

Az adatkezelés megszűnése:

Az adatkezelő az adatok nyilvántartási rendszerében rendszerben történő tárolását a felhasználó kérésére haladéktalanul köteles megszüntetni.

 

***

Fogalomtár

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Tisztelettel:

Csanak-Lakópark Kft.